ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Κοπή της βασιλόπιτας της ΕΑΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ H Ένωση Αποστράτων Στρατού Ν.Σερρών, θα διοργανώσει εκδήλωση στη Ταβέρνα ο Σταθμός την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 20:30 μ.μ. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν , θα προμηθευτούν τις κάρτες από τη Γραμματεία της Ένωσης Αποστράτων Κωνσταντινουπόλωες 6, 3ο όροφος τηλ 2321023405 μέχρι της 27 Ιανουαρίου 2020. - Το γραφείο του Παρατήματος ΕΑΑΣ Ν.Σερρών είναι ανοιχτό Δευτέρα - Παρασκευή από 10:30 έως 13:00 και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00.

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ για Παραθερισμό Τέκνων στους Θερινούς Παιδικούς Σταθμούς Έτους 2016


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 09/2016
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2016

     Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι για το έτος 2016 θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (ΘΠΣ) για παιδιά ηλικίας 7 έως 16 ετών ως Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, δυναμικότητας 150 παιδιών ανά περίοδο (10 θέσεις για το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό) σε 4 παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:
   α. 1η Περίοδος, από Τετάρτη 06 Ιουλ 16 έως Κυριακή 17 Ιουλ 16 (12 ημέρες).
   β. 2η Περίοδος, από Τετάρτη 20 Ιουλ 16 έως Κυριακή 31 Ιουλ 16 (12 ημέρες).
   γ. 3η Περίοδος, από Τετάρτη 03 Αυγ 16 έως Κυριακή 14 Αυγ 16 (12 ημέρες).
   δ. 4η Περίοδος, από Τετάρτη 17 Αυγ 16 έως Κυριακή 28 Αυγ 16 (12 ημέρες).
    Δικαίωμα παραθερισμού έχουν μαζί με τέκνα άλλων κατηγοριών και τέκνα αποστράτων Αξκών και ορφανικών Οικογενειών ηλικίας από 7 έως και 16 ετών.
    Στην Ε.Α.Α.Σ. διατίθενται για κάθε παραθεριστική περίοδο 10 θέσεις τόσο στις παιδικές κατασκηνώσεις Κεχριών όσο και της Ν.Φωκαίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής των τέκνων του δικαιούχου προσωπικού στους ΘΠΣ.
α. Να είναι Μέλος της Ε.Α.Α.Σ.
β. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και σε περίπτωση διαζευγμένου δικαιούχου, την έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία), εάν δεν υφίσταται επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής.
γ. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών (ημερομηνία γέννησης από 1/7/2000 μέχρι και 1/7/2009).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, να πραγματοποιηθεί ως εξής:
α. Το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό, να υποβάλει αιτήσεις στην Ε.Α.Α.Σ., η οποία ακολούθως να τις διαβιβάσει μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ για τον ΘΠΣ Κεχριών και στο Γ΄ΣΣ/ΔΠΣΣ για το ΘΠΣ Ν. Φώκαιας.
β. Οι απόστρατοι Αξκοί και οι ορφανικές οικογένειες που επιθυμούν τα τέκνα τους να παραθερίσουν στις προαναφερόμενες κατασκηνώσεις να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 10/6/2016 Αίτηση στην γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο υπόδειγμα και τις οδηγίες αυτού.
Έντυπα Αιτήσεων και  λοιπές πληροφορίες διατίθενται από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ.
[Τηλ.: 2103633797  (εσωτ. 14  ή 15), e-mail: eaasgrammateia@gmail.com ].
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση θα υποβάλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τον έχοντα την επιμέλεια του αιτούμενου για παραθερισμό τέκνου.
3. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ως εξής:
α. Διαζευγμένοι – εν διαστάσει Γονείς
(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα φαίνεται η επιμέλεια των τέκνων.
(2) Για τους μη έχοντες την επιμέλεια έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ– Δήμο ή Αστυνομία).
β. Γονείς με ένα μέλος ΑΜΕΑ (όχι το τέκνο που δικαιούται να παραθερίσει) Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας Α’ Βάθμιας Νομαρχιακής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ.
4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α.Α.Σ.  κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων σε αυτή, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων με της αίτησης, από αυτά στο αρχείο της Ενώσεως.
Επιπρόσθετα, τονίζονται τα παρακάτω:
α. Καθορίζεται ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισμού για τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μόνο για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες), μέχρι ποσοστό 40% ανά σειρά, προκειμένου αφενός να αμβλυνθεί το πρόβλημα της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους των διατιθέμενων θέσεων από το υπόψη προσωπικό και αφετέρου να εφαρμοστεί αναλογική κατανομή των υφισταμένων θέσεων, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας του συνόλου των μελών της Ενώσεως. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μονογονεϊκές και με μέλος ή σύζυγο ΑΜΕΑ) εξακολουθούν να παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα καθοριζόμενα σε σχετική ΠαΔ.
β. Κατόπιν έγκρισης της μοριοδότησης από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, δύναται να πραγματοποιηθεί:
(1) Αλλαγή παραθεριστικών σειρών μεταξύ των δικαιούχων, μόνο σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής ίδιου φύλου και κατηγορίας ηλικίας τέκνων (7-10, 11-12, 13-14 και 15-16 ετών), κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς και των δύο Στελεχών.
(2) Κάλυψη τυχόν ύπαρξης κενών θέσεων (λόγω μη προσέλευσης τέκνων εγκεκριμένων δικαιούχων), θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη σειρά προτεραιότητας – μοριοδότησης, από τους αρχικά επιλαχόντες και εν συνεχεία από λοιπούς επιθυμούντες.
(3) Καμιά αίτηση παράτασης παραθερισμού δε θα εξετάζεται, παρά μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις, μετά από την κάλυψη των επιλαχόντων τέκνων και με τήρηση της διαδικασίας μοριοδότησης.
Συνημμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.