Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση για την πολιτική επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&ΔανείωνΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΩΝ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 Στο ̟πλαίσιο της νέας ̟πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα, η οποία εγκρίθηκε µε τις υ̟’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π.&∆ανείων, ̟προβλέπεται η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταµείου µέσω της µείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ̟ποσοστό 1% µεσοσταθµικά ε̟πί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 µηνών, µε ̟πρόθεση το µέτρο να ε̟παναλαµβάνεται ανά εξάµηνο, ο̟πότε και θα ε̟πανακαθορίζεται το ̟ποσοστό της µείωσης α̟πό το ∆.Σ. του Ταµείου. Για το σκο̟πό
αυτό, καταρτίστηκε ειδικός Κανονισµός, ο ο̟ποίος, µεταξύ άλλων, ̟προβλέ̟πει τα κάτωθι:προβλέπει τα κάτωθι κλίκ ΕΔΩ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου