Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Βοήθημα Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας


Το Βοήθημα Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας αιτείται από το παιδί του/της στρατιωτικού ε.ε ή ε.α με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας ή νωρίτερα, λόγω τέλεσης γάμου ή για σοβαρούς αποδεδειγμένους λόγους υγείας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.  Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
·         Αίτηση δικαιούχου [Υπόδειγμα αιτήσεως: πατήστε (εδω) ]
·         Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
·         Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
·         Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
2.  Λόγω τέλεσης γάμου
·         Αίτηση δικαιούχου  [Υπόδειγμα αιτήσεως: πατήστε (εδω) ]
·         Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
·         Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
·         Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (μόνο εφόσον έχει τελεστεί πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου τέκνου)
3.  Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας
·         Αίτηση δικαιούχου [Υπόδειγμα αιτήσεως: πατήστε (εδω) ]
·         Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
·         Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
·         Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
·         Πρωτότυπη Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή ΚΕΠ , από την οποία αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι υγείας του δικαιούχου τέκνου