Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝΗ µηνιαία συνδροµή των µελών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών καθορίστηκε από την 01 Ιαν 18 
όπως παρακάτω:

α. Αξκοί :3,00 €
β. ∆ΕΑ και Ανθστές : 2,00 €
γ. Υπξκοί και ΕΠ.ΟΠ : 1,60 €
δ. Μόνιµοι Π.Υ της κατηγορίας :
(1) Π.Ε :2,50 €
(2) Τ.Ε :1,90 €
(3) ∆.Ε και Υ.Ε : 1,70 €


Η καταβολή για τα υποχρεωτικά µέλη γίνεται αυτοµάτως µέσω της µισθοδοσίας και για τους λοιπούς δικαιούχους µε πληρωµή στη ∆χση Χρηµατικού της ΛΑΦ.