Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ


(1) Το συσσίτιο παρασκευάζεται µε βάση το σύστηµα παραγγελίας µερίδων φαγητού από την προηγούµενη ηµέρα.

(2) Από τη Λέσχη παρασκευάζονται δύο είδη φαγητού, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των συσσιτούντων.

Τονίζεται ότι θα παρασκευάζονται και τα δύο είδη, εφόσον οι δηλώσεις για το καθένα είναι τουλάχιστον τέσσερις. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η φύση του φαγητού είναι τέτοια ώστε να µην είναιδυνατή η παρασκευή του σε µικρές ποσότητες, να παρασκευάζεται µόνο το ένα και να ειδοποιείται σχετικά ο ενδιαφερόµενος πριν την αγορά των ωνίων.

(3) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος των συσσιτούντων στους χώρους του µαγειρείου.

(4) ∆ιαδικασία Εξυπηρετήσεως Συσσιτούντων

(α) Κάθε συτιζόµενος, µε την είσοδό του στη Λέσχη, προσέρχεται στον Αξκό Ωνίων, όπου προπληρώνει την αξία του γεύµατος που έχει δηλώσει, λαµβάνοντας σχετική απόδειξη.

(β) Εν συνεχεία προσέρχεται στο χώρο του εστιατορίου (εάν λάβει το συσσίτιο εκεί) ή αναµένει τη χορήγησή του µε τη µορφή «πακέτου».

(5) Η µεταφορά εκτός Λέσχης συσσιτίου χρησιµοποιώντας το προσωπικό της, απαγορεύεται.

(6) Το συσσίτιο παρασκευάζεται στη Λέσχη µόνο για το µεσηµέρι των εργασίµων ηµερών και διανέµεται από 13:00 έως 16:00.