Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

ΜΕΛΗ ΛΕΣΧΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Μέλη Λέσχης
∆ικαίωµα εισόδου- εξυπηρέτησης στη ΛΑΦΣ έχουν οι παρακάτω:

α. Οι ε.ε Μόνιµοι- Έφεδροι Αξκοί- Ανθστες που υπηρετούν στη Φρουρά Σερρών, ως υποχρεωτικά µέλη της λέσχης.

β. Οι ε.ε Μόνιµοι- Έφεδροι Αξκοί- Ανθστες των ετέρων κλάδων των Ε.∆ που επιθυµούν χωρίς την υποχρέωση καταβολής µηνιαίας εισφοράς καθόσον αυτή παρακρατείτε µέσω µισθοδοσίας.
.

γ. Οι ε.α Αξκοί των τριών κλάδων των Ε.∆ και της ΕΛ.ΑΣ (πρώην
χωροφυλακής) που διαµένουν µόνιµα στη Φρουρά καταβάλλοντας την ανάλογη µηνιαία εισφορά.

δ. Οι µη υπηρετούντες έφεδροι Αξκοί κατόπιν αίτησής τους µέσω του αρµόδιου συνδέσµου, καταβάλλοντας την ανάλογη µηνιαία εισφορά.

ε. Το ε.ε Πολιτικό προσωπικό των Ε.∆.


στ. Το ε.ε Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ κατόπιν αίτησης του  καταβάλλοντας την ανάλογη µηνιαία εισφορά.

ζ. Οι οικογένειες των υποχρεωτικών µελών καθώς και των ε.α Αξκών των τριών κλάδων των Ε.∆, δηλαδή οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών.

Ως προστατευόµενα µέλη λογίζονται τα άγαµα ή σπουδάζοντα τέκνα µε ηλικία έως 25 έτη.

η. Τα σπουδάζοντα στη φρουρά τέκνα των ε.ε – ε.α Αξκών καθώς και του πολιτικού προσωπικού.

θ. Τα τέκνα Κυπρίων Αξκών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της
Φρουράς.

ι. Το προσωπικό των πληρωµάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ
έως 5 µερίδες και µε µορφή εξυπηρέτησης σε πακέτο.


ια. Τα εν ζωή µέλη του συνδέσµου τραυµατιών και εφέδρων πολεµιστών οπλιτών χωρίς την υποχρέωση καταβολής µηνιαίας εισφοράς.

ιβ. Τα µέλη της Εθνικής Ένωσης Θυµάτων και Αναπήρων Πολέµου και Εθνικής Αντίστασης.

ιγ. Μέλη της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στην ΕΥΠ (ε.ε –
συνταξιούχοι) χωρίς την υποχρέωση καταβολής µηνιαίας εισφοράς.


ιδ. Ιδιότητα µέλους καθώς και δικαίωµα εξυπηρέτησης έχουν οι µόνιµοι – Εθελοντές Υπξκοί και µονιµοποιηθέντες ΕΠ.ΟΠ και τα µέλη οικογενειών αυτών οµοίως