Υπαγωγή – ∆ιοίκηση ΛΑΦ Σερρώνα. Η ΛΑΦ Σερρών είναι Μονάδα εσωτερικού διοικητικά ανεξάρτητη,

β. Υπάγεται στον Ανώτερο ∆ιοικητή της Φρουράς Σερρών.

γ. Τη γενική εποπτεία και την απρόσκοπτη λειτουργία τους ασκεί ο ∆ντής του 2ου ΕΓ του Συντάγµατος.