Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝ


1. Ως αντίτιµο, για τη διάθεση της ΛΑΦ Σερρών, για οργάνωση δεξιώσεων ή εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα από ε.ε., ε.α. Αξκούς καιΜ.Υ. των Ε∆, καθαρίζεται το ποσό των είκοσι λεπτών (0,20€) ανά άτοµο.

2. Για εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, οµιλίες, καθώς και ηµερίδες που διε-ξάγονται από κοινωφελείς, επιστηµονικούς, πολιτιστικούς φορείς ή ιδιώτες,το αντίτιµο καθορίζεται στο ποσό των εβδοµήντα λεπτών (0,70 €) ανά άτοµο.

3. Πέραν των ανωτέρω, θα εισπράττεται επιπλέον το ποσό των τριάντα λεπτών (0,30€) κατά άτοµο, το οποίο θα καλύπτει λειτουργικά έξοδα της Λέσχης.

4. Σε περίπτωση επιθυµίας πλαισίωσης της εκδήλωσης από ζωντανή µουσική θα υφίσταται επιπρόσθετο πάγιο κόστος ποσού 30,00€ ανεξαρτήτως αίθουσας.