Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Σκοπός - Λέσχη Αξιωματικών Φρουρά Σερρών


Ο σκοπός της λειτουργίας της ΛΑΦ Σερρών είναι:

Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στην Σέρρες και αποτελεί Στρατιωτικό Κατάστημα και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενη υπό την Εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η ΛΑΦ έχει σκοπούς εθνωφελείς, εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς.


 Επιδιώκει την ανάπτυξη, τη σύσφιγξη και τη μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κοινού. 


Εξυπηρετεί τις ανάγκες διατροφής και ψυχαγωγίας των Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών και των μελών των οικογενειών τους.


α. Η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής, της ψυχαγωγίας των µελών της καθώς και η σύσφιξη σχέσεων µεταξύ των µονίµων, εφέδρων Αξκών και
Ανθστών και µονίµων Υπξκών και των µελών των οικογενειών τους.

β. Η ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων µεταξύ Στρατού και Κοινού της πόλης των Σερρών για κοινωφελείς σκοπούς και γενικά η προβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Υπαγωγή – ∆ιοίκηση
α. Η ΛΑΦ Σερρών είναι Μονάδα εσωτερικού διοικητικά ανεξάρτητη
β. Υπάγεται στον Ανώτερο ∆ιοικητή της Φρουράς Σερρών.
γ. Τη γενική εποπτεία και την απρόσκοπτη λειτουργία τους ασκεί ο ∆ντής του 2ου ΕΓ του Συντάγµατος.