Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΑΥ

Tα στοιχεία με αστερίσκο(*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

1.Αναγράφεται το οικείο Παράρτημα.π.χ. ΕΑΑΣ ΣΕΡΡΩΝ.

2.Αναγράφεται το Όνομα όπως αναγράφεται στην Αστυνονική Ταυτότητα και όχι υποκοριστικό.

3.Αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. του αιτούντος.

4.Αναγράφεται  ο Αριθμός  Μητρώου.Για τους ε.α. συναδέλφους ο ΑΜ που είχε όταν ήταν στην ενέργεια.

5.Αναγράφεται η Σχολή ή ο τρόπος Εισαγωγής του αιτούντος στην Υπηρεσία π.χ.ΣΣΕ, ή ΣΣΑΣ, ή ΣΜΥ, οι εισελθόντες κατόπιν Διαγωνισμού αναγράφουν ΕΜΘ, κ.λ.π.

6.Αναγράφεται η ΤΑΞΗ του αιτούντος π.χ. 1977.

7.Αναγράφεται  μόνο ο Αριθμός Αστυνονικής Ταυτότητας του αιτούντος π.χ. ΒΑ 76789.

8.Αναγράφεται Το Έτος Αποστρατείας του αιτούντος π.χ. 2012.

9.Αναγράφεται ο επίτιμος τίτλος π.χ. Διοικητής ........ Μεραρχίας Πεζικού.Αν δεν υπάρχει, αφήνεται κενό, ή σημειώνεται Ø.

10.Για την Αττική αναγράφεται συνοικία ή Δήμος, στις άλλες περιπτώσεις πόλη κατοικίας.

11.Υπογραμμίζεται το στοιχείο που ισχύει, π.χ. Έγγαμος/η ή Χήρος/α κ.λ.π.

12.Αναγράφεται  ο Αριθμός των δικαιούμενων παραθερισμού ΝΟΜΙΜΩΝ τέκνων.Ως δικαιούμενα τέκνα εκείνα που είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 εφόσον είναι άγαμα και σπουδάζουν ή είναι άγαμα και άνεργα με την προϋπόθεση να αποτελούν προστατευόμενα μέλη,δηλαδή να δηλώνονται στην Φορολογική Δήλωση.Τα τέκνα και ηλικία τους δικαιολογούνται με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.Για να υπολογισθούν τα μόρια των τέκνων, θα πρέπει να είναι τέκνα τους δικαιούχου στρκού ΜΟΝΟΝ.

13.Σε καταφατική περίπτωση υπογραμμίζεται ανάλογα και στο τέλος αναγράφεται ΝΑΙ.Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται ΟΧΙ ή αφήνεται κενό. Ως Α.Μ.Ε.Α εννοείται το άτομο εκείνο που έχει αναπηρία 67% και άνω, καθώς επίσης και το ανήλικο άτομο που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ιν-σουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (Αριθμ ΦΕΚ 2335 Β/2019).

14.Αναγράφεται ΝΑΙ εάν ο δικαιούχος είναι Γονέας Μονογονεϊκης Οικογένειας.Με το όρο Μονογονεϊκη Οικογένεια η οικογένεια στην οποία υπάρχουν παιδιά μέχρι 18 ετών που έχουν μόνο έναν γονέα, είτε γιατί ο άλλος γονέας απεβίωσε, είτε λόγω διαζυγίου,
είτε γιατί ο γονέας έχει τέκνο αλλά είναι άγαμος(εδώ περιλαμβάνονται και τα υιοθετημένα). Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται ΟΧΙ ή αφήνεται κενό.
15.Αναγράφεται NAI εάν ο ίδιος ΜΟΝΟ έχει ανάγκη ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Για να ισχύει αυτή, απαιτείται Γνωμάτευση του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή ΝΙΜΙΤΣ όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.Αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Θεράποντα Ιατρό και ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ για μεν το  Στρατιωτικό Νοσοκομείο, από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή για δε το ΝΙΜΙΤΣ, από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή αυτού.

16.Για τη συμπλήρωση, συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα.
Στο τετράγωνο κάτω από την ένδειξη 1η Επιλογή αναγράφεται η παραθεριστική σειρά που επιθυμεί περισσότερο ο δηλών, κάτω από τη 2η Επιλογή η επόμενη προτίμηση κ.ο.κ.
Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, είναι Υποχρεωτική η  Επιλογή πέντε(5) διαφορετικών Σειρών Προτίμησης.Σε περίπτωση που λόγω οικογενειακού προγραμματισμού,ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει κάτω από πέντε(5),τότε με την αίτηση του.ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι
σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ, αναγνωρίζει ότι αυτό θα οφείλεται μεταξύ των άλλων και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε(5) Σειρών Προτίμησης.

17.Αναγράφεται NAI για την επιθυμία παραθερισμού σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΕΙΡΑ, όταν τα Μόρια του δεν επιτρέπουν επιλογή του σε μια από τις δηλούμενες.
Με το ΝΑΙ δίδεται η πιθανότητα να επιτραπεί ο παραθερισμός του σε έτερη, την οποία δεν έχει επιλέξει.
Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται ΟΧΙ ή αφήνεται κενό.Δεν έχει έννοια να γράφει ΝΑΙ αν προηγουμένως έχουν δηλωθεί λιγότερες από πέντε προτιμήσεις.


18.Αν η αίτηση δεν  αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά όμως υποβάλλεται με αντιπρόσωπο,ο τελευταίος πρέπει να επισυνάψει εξουσιοδότηση του διακιούχου,νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.


19.Για καθαρισμό οικογενειακής καταστάσεως (έγγαμος κ.λ.π.),του αριθμού τέκνων, της ιδιότητας του πολυτέκνου και της μονογονεϊκης οικογένειας.Αναγράφεται ΝΑΙ αλλιώς αφήνεται κενό.Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουρίου.
2020.

20.Για καθορισμό αριθμού τέκνων που σπουδάζουν.Απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο,όπου πιστοποιείται η περίοδος ισχύς.Αναγράφεται ΝΑΙ αλλίως αφήνεται κενό.

21.Για καθορισμό αριθμού ανέργων τέκνων..Απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο,όπου πιστοποιείαται η περίοδος ισχύς.Αναγράφεται ΝΑΙ αλλιώς αφήνεται κενό.

22.Υποβάλλεται προκειμένου να προσδιορισθούν τα τέκνα που σπουδάζουν ή είναι άνεργα, ώστε να χαρακτηρισθούν ως προστατευόμενα. 

23.Για απόδειξη καταστάσεως ΑΜΕΑ ή (και) ανάγκης για λουτροθεραπεία.Αναγράφεται ΝΑΙ αν υπάρχει, αλλιώς αφήνεται κενό.

24.Για απόδειξη μονογονεϊκης οικογένειας σε περίπτωση χηρείας. Αναγράφεται ΝΑΙ αν υπάρχει, αλλιώς αφήνεται κενό.

25.Για απόδειξη μονογονεϊκης οικογένειας,στην περίπτωση διαζυγίου, ή ακύρωση γάμου, ή αγάμου(πατέρας-μητέρα) με ανήλικο τέκνο Αναγράφεται ΝΑΙ αν υπάρχει αλλιώς αφήνεται κενό.

26.Επισυνάπτεται μόνον όταν η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

27.Υπογραμμίζεται ότι ισχύει, ήτοι είναι ή δεν είναι.Αν υπογραμμισθεί το δεν είναι, τότε δεν συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία.

28.Αναγράφεται ο τόπος υπογραφής.

29.Σφραγίδα και υπογραφής Αρμόδια Αρχής.Μόνο σε περίπτωση που η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

30.Υπογραφή Προέδρου και σφραγίδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ