∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΦΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ


1. Η ΛΑΦΣ είναι δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι συνθήκες το επιτρέπουν, να διατίθενται και για σκοπούς που εξυπηρετούν τη σύσφιξη των σχέσεων Στρατεύµατος και κοινού.

2. Η διάθεσή της γίνεται πάντα µε εγκριτική διαταγή του 2oυ EΓ/10 συγκεκριµένα:

α. Για Στρατιωτικούς Σκοπούς.

(1) Επίσηµα γεύµατα ή δεξιώσεις προς τιµήν προσκεκληµένων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

(2) Συνέδρια συσκέψεις και λοιπές επίσηµες εκδηλώσεις, που οργανώνονται από τα ΕΓ, Μονάδες, ή άλλους επίσηµους επιστηµονικούς ή κοινωνικούς φορείς που συνεργάζονται µε το ΥΕΘΑ.

(3) Επίσηµες στρατιωτικές τελετές (απονοµή πτυχίων, εθνικές επέτειοι).

(4) Εκθέσεις Στρατιωτικού Υλικού.

β. Για µη Στρατιωτικούς Σκοπούς

(1) Για οργάνωση δεξιώσεων ή άλλων ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεων από επίσηµους στρατιωτικούς φορείς, ΝΠ∆∆ ΥΕΘΑ, Ένωση Αποστράτων Αξκών Παράρτηµα Ν.Σερρών και λοιπούς κοινωφελείς ή πολιτιστικούς φορείς του δηµοσίου, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της ΛΑΦΣ.

(2) Στα πλαίσια του Κοινωνικού και Πολιτιστικού σκοπού της ΛΑΦΣ, υπάρχει η δυνατότητα οργανώσεως, από τους Αξκούς και Ανθστές ε.ε. και ε.α. διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, βιβλίων, λαϊκής τέχνης, καθώς και πραγµατοποίηση διαλέξεων Εθνικού, κοινωνικού ή πολιτιστικού περιεχοµένου.

(3) Για δεξιώσεις µε την ευκαιρία γάµων ή αρραβώνων ε.ε. ή ε.α.Αξκών των Ε∆ ή Σωµάτων Ασφαλείας ή των τέκνων αυτών, καθώς βαπτίσεων τέκνων ή εγγονών Αξκών.Το αυτό µε τον Αξκό δικαίωµα έχει και η χήρα ή το τέκνο θανόντος αξκού.

3. Κριτήρια για τη διάθεση της ΛΑΦΣ είναι:

α. Οι δυνατότητες.

β. Προτεραιότητα.

(1) Οι υπηρεσιακές εκδηλώσεις.

(2) Η εξυπηρέτηση µελών της ΛΑΦΣ (Αξκοί-µέλη οικογενειών θανόντων Αξκών).

(3) Κάθε άλλη περίπτωση.

4. Η δαπάνη κάθε εκδήλωσης βαρύνει τον οργανωτή αυτής.

5. Στις περιπτώσεις διαθέσεως της ΛΑΦ Σερρών να αποφεύγονται οι αρ-γίες, Σάββατα και Κυριακές και η διάθεση να είναι το αργότερο µέχρι 24:00Ω.

6. Για λόγους ασφαλείας όλοι οι καλεσµένοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί από τον οργανωτή της εκδήλωσης, τις οποίες πρέπει να δείχνουν στην είσοδο στο εντεταλµένο όργανο της ΛΑΦ Σερρών.